CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

XÂY DỰNG THIỆN PHÁT

Quy định hình thức thanh toán


Giá trị của hợp đồng được thanh toán theo thể thức